Kerk Ulvenhout

Geschiedenis

De huidige kerk verving kerkschuur uit 1742, buiten gebruik 1904. De rooms-katholieken van Ulvenhout kerkten voor de Reformatie (1648) in de huidige Sint Laurentiuskerk, van het dorp Ginneken (Breda) en in drie omliggende kapellen. Deze kerkruimten werden toen toegewezen aan de hervormden. Tussentijds kerkten de katholieken waarschijnlijk in het oude jachtslot "Grimhuysen" van de heren van Breda, dat toebehoorde aan Filips van Nassau, een zoon van Justinus van Nassau, die van 1600 tot 1625 gouveneur van Breda was geweest. In 1742 werd naast dit jachtslot aan de Dorpstraat een schuurkerk gebouwd. De schuurkerk stond op de plaats waar nu het kerkhof ligt. Van de schuurkerk resteert een gedeelte van de lange zuidelijke zijmuur. De huidige kerk en pastorie liggen aan de Dorpstraat. Westelijk van de huidige kerk lag het slot Grimhuysen. Restanten van dit slot zijn na de sloop in 1904 opgenomen in de verbindingsgang die ligt tussen kerk, pastorie en schansmuur. Het zijn een Renaissancistisch natuurstenen poortje en twee hekpijlers bekroond door een leeuwenkop. Deze restanten zijn beschermd.

Deze kerk is in 1904 gedeeltelijk gesloopt en in datzelfde jaar de huidige Laurentiuskerk gebouwd

De Laurentiuskerk te Ulvenhout werd op de restanten van de oude kerk naar het ontwerp van de Tilburgse architect C.H. van Hoof. De kerk maakt deel uit van een kerkterrein, dat tevens een consistorie, een pastorie met een grotendeels authentiek interieur en tuin en een voorplein omvat. Het kerkterrein wordt geflankeerd door een R.K. begraafplaats en de voormalige Mariaschool voor basisonderwijs. Het terrein is van archeologische waarde en bevat de funderingsresten en sporen van de omgrachting van het voormalige slot Grimhuijsen. Tussen de kerk en de pastorie is het oorspronkelijke, vroegzeventiende-eeuwse slotpoortje opgenomen, terwijl aan de andere zijde tussen de kerk en de voormalige Mariaschool zich een schansmuur bevindt. De kerk verving de in 1792 in gebruik genomen schuurkerk wegens de opgetreden en verwachte groei van de katholieke geloofsgemeenschap, die ook elders in Zuid-Nederland vanaf het midden van de negentiende eeuw waarneembaar was.

De Laurentiuskerk is gelegen aan de Dorpstraat, de belangrijkste noord-zuid verbindingsweg van Ulvenhout, en domineert met zijn torenspits en bouwmassa zowel het straat- en omgevingsbeeld als het dorpsprofiel. De kerk is ontworpen in de voor die tijd veel voorkomende neogotische stijl. Het interieur werd in de loop der jaren getooid met onder meer een kruiswegstatie, gebrandschilderde ramen en muurschilderingen. In de kerk is ook het uit 1803 stammende Van Peteghemorgel ondergebracht. Als gevolg van modernisering van de liturgie, vooruitlopend op de uitkomst van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie van 1962 tot 1965, werd in 1963 het interieur van de kerk drastisch vereenvoudigd naar plannen van architect Anton Siebers. Zo vervielen de pachtplaatsen bij het altaar, werden er muurschilderingen verwijderd en werd de altaaropstelling gewijzigd. Sinds het midden van de jaren negentig werden diverse restauraties uitgevoerd, onder andere aan het orgel, de toren en gebrandschilderde ramen en aan het dak van de pastorie. In het nog overwegend witte kerkinterieur werden geleidelijk kleur en decoratieve elementen teruggebracht. Kerk, pastorie en orgel hebben de status van rijksmonument.

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.