Geschiedenis Parochie

De onderstaande tekst is een uitgebreide samenvatting van de Lezing van Hans de Jong, bibliothecaris van het Bisdom Breda, tijdens de Jubileumweek St. Laurentiuskerk Ulvenhout op 6 oktober 2014.

De geschiedenis van de parochiekern Ulvenhout gaat feitelijk terug tot 1648.
Voor die tijd behoorde Ulvenhout tot de parochie Ginneken. Deze parochie was vrij uitgestrekt en omvatte niet alleen het gebied van het huidige Ginneken maar ook de gehuchten Heusdenhout (nu Breda-Oost), Galder en Strijbeek.
In het begin van de zestiende eeuw kwamen de kapellen van Strijbeek en Heusdenhout tot stand. In de Strijbeekse kapel, toegewijd aan de Heilige Maagd, de heilige Cornelius en de heilige Hubertus las elke vrijdag een priester de Heilige Mis.
De kapel van Heusdenhout werd toegewijd aan de heilige Anna. Hier werd wekelijks een Mis opgedragen ter harer ere. Al deze kapellen vielen onder de supervisie van de pastoor van Ginneken. Deze kapel fungeerde tot 1648 als pelgrimsoord.

Dit systeem functioneerde tot aan de Tachtigjarige Oorlog. De Baronie van Breda was van 1590 tot 1625 in handen van de Prins van Oranje en van 1625 tot 1637 in Spaanse handen.  In 1648 werd de Vrede van Münster gesloten. De publieke uitoefening van het katholieke geloof werd in onze streken verboden. De kerk van Ginneken viel toe aan de protestanten. In Galder en Heusdenhout kwam bij tijd en wijle de predikant van Ginneken preken.

Het is in deze tijd dat de kerkgeschiedenis van Ulvenhout begint. Daar lag een oud jachtslot van de heren van Breda, het slot Grimhuysen. Het slot behoorde toe aan Filips van Nassau, een zoon van Justinus van Nassau, de vroegere gouverneur van Breda.

In 1730 erkende de republiek de katholieke Kerk. Priesters mochten legaal werken als ze een attest van de Republiek kregen. De overheid bepaalde wel dat er op de dorpen maar één priester mocht zijn en deze geboortig moest zijn uit de gebieden van de Republiek zelf.

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.